පහන් ආලෝකයෙන් විදුලකර සරසවිය ඒකාලෝක වූ වගයි

Image
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය‍ේ 60 වන සංවත්සරය ආරම්භක දින සවස විදුලකර ආදිකතෘන් වහන්ස‍ේලා සිහිපත් කරමින් සිදුකරන ලද පහන් පූජාව සදහා පුස්තකාලය ද එක්වූ අවස්ථාව