දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

දැන්වීමයි

Image

Training sessions for the EBSCO database

Image

Notice

Image

The Library Opening Notice

Image

The library closed on the weekends

Image

Library Orientation 2019-2020

Library Orientation 2022

Library Opening for All Students

Image

Photocopy Section Opening

Image

Library Opening

Image

විශේෂ දැනුම්දීමයි

Image
Image

විශේෂ දැනුම්දීමයි

Image
Image

නවක සිසුන් සඳහා පුස්තකාල චාරිකාව

Image

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබාදීම.
ප්‍රථම වසර සිසුන්

Image